Projektsamordning och byggservice

FENIX STHLM 2020-2021

Komplett lätt och tungrivning samt sanering av ca 20 000 kvm fd fabrikslokal inför anpassning till kontorsytor. Bla så skapades det en ljusgård i centrala huset om 90 kvm i 7 våningar. Bortforslat avfall uppgår till ca 4 800 ton. Produktionstid ca 12 månader

Read More

Östermalmshallen 2021

Demontering av hela tillfälliga Östermalmshallen. 2 000 kvm som plockas ner i delar för återmontering.  Produktionstid: ca 3 månader, 5 000 timmar.

Read More

Medborgarhuset 2018-2020

22 000 kvm kompletterande rivning i samband med ombyggnad av Medborgarhuset. Entreprenaden omfattar bla: Losshållning berg ca 2 000 ton, återfyllning massor ca 2 000 ton, rivning av platsgjutna betongkonstruktioner (schakt, trapphus, etc.) ca 2 000 ton, diamanthåltagning schakt/väggöppningar/installation ca 1 500 ton samt yttertakskonstruktioner ca 500 ton.

Read More

Nya Spårvägsmuseet Hus 9 2018 -2019

3600 kvm rivning och saneringsentreprenad. Entreprenaden omfattar bla: Lätt och tungrivning, sandblästring och rostskyddsmålning av ca 5500 kvm stålkonstruktion samt sanering av bla asbest, pah, cyanid och bly. Rivningsavfall ca 2500 ton. Blästring och brandskyddsmålning av ca 5500 kvm stålkonstruktion. Sanering av 1800 kvm eternitbeklädd insida yttertak. Rivning av betongbjälklag om 800 kvm på 14…

Read More

SN91 Nya bussterminalen Slussen 2018-2021

Ca 20 000 kvm friläggning av betong från berg för sprängningsarbeten. Entreprenaden omfattar bla: Total friläggning av berg inne i gamla OKQ8-stationen samt stora delar av p-garaget. Putsade tak med kvarsittande form, betongbågar, bottenplatta och övriga utrymmen av betong. Asbestsanering av asbest mellan två lager puts mot tak om ca 2500 kvm. Totalt ca 300…

Read More

Sergel Plaza 2015-2017

25 000 kvm totalrenovering av Sergel Plaza: tungrivning, lättrivning och asbestsanering. Entreprenaden omfattar bla: Renovering av 400 hotellrum, stomkompletteringar, schaktningar för rörläggning och omfattande asbestsanering. I vissa perioder var vi 120 asbestsanerare på plats. Produktionstid: 19 månader

Read More

Nationalmuseet 2015-2017

10 000 kvm försiktig rivning och sanering. Entreprenaden omfattar bla: Lättrivning av kulturhistoriska byggnadsdelar, sanering av gamla installationer, demontering av golvkonstruktioner samt rivning av yttertak. Produktionstid: ca 36 månader, ca 75 000 timmar

Read More

Astoria 2018-2019

Totalrivning av innerstadsbyggnad. Entreprenaden omfattar bla: Halva byggnaden sågades av till hälften och revs i sin helhet. Asbestsanering. Ca 8000 ton rivningsmaterial. Produktionstid: 12 mån

Read More

Gallerian 2015 – 2018

Lätt och tungrivning i samband med ombyggnad av gallerian 2015 – 2018 Entreprenaden omfattar bla: Lätt och tungrivning av pl. 1-4 för huvudentreprenörens räkning. Öppning av det så kallade ”genombrottet” mot Brunkebergstorg. Produktionstid: ca 36 månader i två skift

Read More

Yasuragi 2016

Rivningsentreprenaden omfattar lätt och tungrivning av spaavdelning, håltagning för installation och div trapp/hisshål samt PCB och asbestsanering. Rivningen omfattar bla: Rivning av simbassäng + utomhuspooler, håltagning för installation och div trapp/hisshål. PCB-sanering av ca 600 kg mjukfog och totalt 3088 st gjutformshål. Produktionstid: ca 6 månader

Read More