VÅRA TJÄNSTER

POLICY FÖR KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

ML DEMO AB skall genom systematiskt arbete leverera hög kvalitet till avtalat pris. Ha nöjda återkommande kunder och friska medarbetare, samt att i största möjliga mån bidra till ett hållbart klimat.

Detta uppnår vi genom att:

 • Göra policyn känd för samtliga medarbetare och tillämpa den i hela företaget.
 • Arbeta enligt BKMA-systemet för att säkerställa avtalad kvalitet i varje projekt.
 • Varje anställd i det dagliga arbetet visar ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt uppträder med integritet och respekterar tillämpliga lagar och gällande föreskrifter.
 • Höja våra medarbetares kunskap i miljö och arbetsmiljöfrågor samt teknisk kompetens. Detta uppnås genom att aktivt följa med i utvecklingen och vara lyhörda för enskildas intressen.
 • Få vår personal att trivas och utvecklas i sitt arbete och arbeta på säkra arbetsplatser.Med personal som trivs minskar risken för olyckor och frånvaro.
 • Varje anställd skall inte enbart följa regler, instruktioner och rutiner utan också rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och den yttre miljön.
 • Ha en nolltolerans för alkohol och droger på våra arbetsplatser.
 • Ha en arbetsplats helt fri från trakasserier utifrån kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion, etnisk härkomst eller andra former av kränkningar.
 • Ha ett samarbete med en väl fungerande företagshälsovård.
 • Kontinuerligt jobba med att förebygga KMA-risker.
 • Alltid sträva efter att sortera rivningsavfall direkt på arbetsplatsen där detta är möjligt.
 • Att anlita certifierade partners för omhändertagande och slutanvändning av alla restprodukter som ML Demo producerar i vår verksamhet. Farligt och miljöstörande avfall skall identifieras och hanteras enligt gällande miljölagstiftning.
 • Vi skall välja att arbeta med metoder och utrustning som bidrar till en så bra arbetsmiljö som möjligt med hänsyn till arbetsplatsen och dess kringliggande ytor och verksamhet.
 • Hushålla med resurser och ställa krav på produkter och material samt sträva efter en minskad användning av begränsade resurser sett till humana och globala värden.
 • De finansiella resurserna skall nyttjas så att företagets framtid långsiktigt säkras på bästa sätt, och att ML Demo blir en trygg och stark arbetspartner.

Godkänd av Björn Löfdahl, VD

DNV_SE_BKMA_col