KVALITÉT, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

POLICY FÖR KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

ML DEMO AB skall genom systematiskt arbete leverera hög kvalitet till avtalat pris. Ha nöjda återkommande kunder och friska medarbetare, samt att i största möjliga mån bidra till ett hållbart klimat.

Detta uppnår vi genom att:

 • Göra policyn känd för samtliga medarbetare och tillämpa den i hela företaget.
 • Arbeta enligt BKMA-systemet för att säkerställa avtalad kvalitet i varje projekt.
 • Varje anställd i det dagliga arbetet visar ett personligt ansvar för hälsa och miljö samt uppträder med integritet och respekterar tillämpliga lagar och gällande föreskrifter.
 • Höja våra medarbetares kunskap i miljö och arbetsmiljöfrågor samt teknisk kompetens. Detta uppnås genom att aktivt följa med i utvecklingen och vara lyhörda för enskildas intressen.
 • Få vår personal att trivas och utvecklas i sitt arbete och arbeta på säkra arbetsplatser.Med personal som trivs minskar risken för olyckor och frånvaro.
 • Varje anställd skall inte enbart följa regler, instruktioner och rutiner utan också rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och den yttre miljön.
 • Ha en nolltolerans för alkohol och droger på våra arbetsplatser.
 • Ha en arbetsplats helt fri från trakasserier utifrån kön, funktionshinder, sexuell läggning, religion, etnisk härkomst eller andra former av kränkningar.
 • Ha ett samarbete med en väl fungerande företagshälsovård.
 • Kontinuerligt jobba med att förebygga KMA-risker.
 • Alltid sträva efter att sortera rivningsavfall direkt på arbetsplatsen där detta är möjligt.
 • Att anlita certifierade partners för omhändertagande och slutanvändning av alla restprodukter som ML Demo producerar i vår verksamhet. Farligt och miljöstörande avfall skall identifieras och hanteras enligt gällande miljölagstiftning.
 • Vi skall välja att arbeta med metoder och utrustning som bidrar till en så bra arbetsmiljö som möjligt med hänsyn till arbetsplatsen och dess kringliggande ytor och verksamhet.
 • Hushålla med resurser och ställa krav på produkter och material samt sträva efter en minskad användning av begränsade resurser sett till humana och globala värden.
 • De finansiella resurserna skall nyttjas så att företagets framtid långsiktigt säkras på bästa sätt, och att ML Demo blir en trygg och stark arbetspartner.

Godkänd av Björn Löfdahl, VD

DNV_SE_BKMA_col